Điều khoản và điều kiện nhắn tin di động

Cập nhật lần cuối: ngày 3 tháng 2 năm 2023

High Jump Chicago vận hành một chương trình nhắn tin di động (“Chương trình”) tuân theo các Điều khoản và Điều kiện về Nhắn tin Di động này (“Điều khoản Nhắn tin Di động”). Chương trình và việc chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn cũng phải tuân theo các quy định của chúng tôi. Chính sách bảo mật. Bằng cách đăng ký, đăng ký hoặc đồng ý tham gia Chương trình, bạn chấp nhận và đồng ý với các Điều khoản nhắn tin di động này và của chúng tôi. Chính sách bảo mật.

  1. Mô tả chương trình: Chúng tôi có thể gửi tin nhắn di động quảng cáo và giao dịch ở nhiều định dạng khác nhau thông qua Chương trình. Tin nhắn quảng cáo quảng cáo và quảng bá các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và có thể bao gồm lời nhắc ứng dụng, cập nhật chương trình Nhảy cao và bất kỳ thông tin nào liên quan đến chương trình Nhảy cao. Thông báo giao dịch liên quan đến một giao dịch hiện có hoặc đang diễn ra và có thể bao gồm cập nhật trạng thái ứng dụng, nhắc phỏng vấn, nhắc thời hạn và bất kỳ thông tin nào liên quan đến chương trình Nhảy cao. Tin nhắn di động có thể được gửi bằng công nghệ tự động, bao gồm trình quay số tự động, hệ thống tự động hoặc hệ thống quay số điện thoại tự động. Tần suất nhắn tin sẽ khác nhau nhưng sẽ không vượt quá 3 tin nhắn mỗi tháng. Bạn đồng ý rằng chúng tôi, các chi nhánh của chúng tôi và bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba nào có thể gửi cho bạn các tin nhắn liên quan đến các chủ đề đã nói ở trên hoặc bất kỳ chủ đề nào và rằng các tin nhắn và/hoặc cuộc gọi đó có thể được thực hiện hoặc đặt bằng các số điện thoại hoặc mã ngắn khác nhau. Chúng tôi không tính phí cho các tin nhắn di động được gửi qua Chương trình nhưng bạn chịu trách nhiệm về bất kỳ cước phí tin nhắn và dữ liệu nào do nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn áp đặt, vì cước phí tin nhắn và dữ liệu tiêu chuẩn có thể áp dụng cho các cảnh báo SMS và MMS.
  2. Chọn tham gia của người dùng: Bằng cách cung cấp số điện thoại di động của bạn cho chúng tôi, bạn tự nguyện chọn tham gia Chương trình và bạn đồng ý nhận tin nhắn di động định kỳ từ chúng tôi theo số điện thoại di động được liên kết với việc bạn chọn tham gia, ngay cả khi số đó được đăng ký tại bất kỳ tiểu bang hoặc liên bang nào. Danh sách “Không Gọi”. Bạn đồng ý rằng bất kỳ số điện thoại di động nào bạn cung cấp cho chúng tôi đều là số điện thoại di động hợp lệ mà bạn là chủ sở hữu hoặc người dùng được ủy quyền. Nếu bạn thay đổi số điện thoại di động của mình hoặc không còn là chủ sở hữu hoặc người dùng được ủy quyền của số điện thoại di động, bạn đồng ý thông báo ngay cho chúng tôi tại [email protected]. Việc bạn tham gia Chương trình là không bắt buộc để thực hiện bất kỳ giao dịch mua nào từ chúng tôi và việc bạn tham gia Chương trình là hoàn toàn tự nguyện.
  3. Chọn không tham gia và hỗ trợ người dùng: Bạn có thể chọn không tham gia Chương trình bất cứ lúc nào. Nếu bạn muốn chọn không tham gia Chương trình và ngừng nhận tin nhắn di động từ chúng tôi hoặc bạn không còn đồng ý với các Điều khoản nhắn tin di động này, hãy trả lời DỪNG, BỎ, HỦY, CHỌN KHÔNG THAM GIA, và/hoặc HỦY ĐĂNG KÝ đến bất kỳ tin nhắn di động nào từ chúng tôi. Bạn có thể tiếp tục nhận được tin nhắn văn bản trong một khoảng thời gian ngắn trong khi chúng tôi xử lý yêu cầu của bạn và bạn có thể nhận được thông báo xác nhận chọn không tham gia một lần. Bạn hiểu và đồng ý rằng những điều đã nói ở trên là phương pháp hợp lý duy nhất để chọn không tham gia. Để được hỗ trợ, trả lời GIÚP ĐỠ đến bất kỳ tin nhắn di động nào từ chúng tôi. Nền tảng nhắn tin di động của chúng tôi có thể không nhận ra các yêu cầu sửa đổi các lệnh nêu trên và bạn đồng ý rằng chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về việc không thực hiện các yêu cầu không tuân thủ các yêu cầu trong các Điều khoản nhắn tin di động này. Chúng tôi cũng có thể thay đổi số điện thoại hoặc mã ngắn mà chúng tôi sử dụng để vận hành Chương trình và chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào như vậy. Bạn thừa nhận rằng bất kỳ yêu cầu nào được gửi đến số điện thoại hoặc mã ngắn đã được thay đổi có thể không được chúng tôi tiếp nhận và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về việc không thực hiện yêu cầu được gửi đến số điện thoại hoặc mã ngắn đã được thay đổi.
  4. Tuyên bố từ chối bảo hành và trách nhiệm pháp lý: Chương trình được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng” và có thể không khả dụng ở mọi khu vực, mọi lúc hoặc trên tất cả các nhà cung cấp dịch vụ di động. Bạn đồng ý rằng chúng tôi cũng như các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ việc gửi tin nhắn hoặc thông tin di động nào được gửi qua Chương trình không thành công, chậm trễ hoặc gửi sai địa chỉ.
  5. sửa đổi: Chúng tôi có thể sửa đổi hoặc hủy bỏ Chương trình hoặc bất kỳ tính năng nào của Chương trình vào bất kỳ lúc nào, có hoặc không có thông báo. Trong phạm vi được luật hiện hành cho phép, chúng tôi cũng có thể sửa đổi các Điều khoản nhắn tin di động này bất cứ lúc nào. Bất kỳ sửa đổi nào như vậy sẽ có hiệu lực khi nó được đăng lên trang web của chúng tôi. Bạn đồng ý xem lại các Điều khoản nhắn tin di động này định kỳ để đảm bảo rằng bạn biết về bất kỳ sửa đổi nào. Việc bạn tiếp tục tham gia Chương trình sẽ cấu thành sự chấp nhận của bạn đối với những sửa đổi đó.