Nhảy cao nhận được khoản tài trợ $10.000 từ Tổ chức từ thiện Cubs

Cảm ơn bạn, Tổ chức từ thiện Cubs! Nhảy cao vinh dự là người nhận khoản tài trợ $10.000 từ tổ chức. Tổ chức từ thiện Cubs cải thiện cuộc sống của trẻ em và các gia đình trên khắp Chicago với mục tiêu tăng khả năng tiếp cận các cơ hội cải thiện sức khỏe, thể lực và giáo dục cho những người cần nó nhất. Khoản tài trợ này sẽ giúp…

Chi tiết