Tác động thiết yếu của Quỹ hỗ trợ các nhà lãnh đạo 

Quỹ các nhà lãnh đạo bền vững là một nhóm các nhà tài trợ thiết yếu chuyên hỗ trợ sứ mệnh của High Jump nhằm bình đẳng hóa các cơ hội giáo dục ở Chicago. Các thành viên của cộng đồng này là những trụ cột củng cố khả năng của High Jump trong việc cung cấp chương trình có tác động cho những học sinh cần nó nhất. Các nhà tài trợ của Quỹ Lãnh đạo Bền vững cung cấp nền tảng cho sự phát triển dẫn đến…

Chi tiết