Học sinh chia sẻ cái nhìn thoáng qua về những gì có thể xảy ra với môn nhảy cao

Khi chúng tôi nói về công việc quan trọng mà Nhảy cao thực hiện và tác động của chúng tôi đối với bối cảnh giáo dục ở Chicago, tất nhiên là có dữ liệu cứng lạnh lùng hỗ trợ sức mạnh và thành công cho công việc của chúng tôi, bao gồm: 87% của sinh viên tốt nghiệp Học giả Nhảy cao từ đại học (so với 41% của tất cả…

Chi tiết