6 Câu Hỏi Cùng Học Sinh Lớp 7 Nhảy Cao

Khi chúng tôi làm việc để định lượng tác động của Nhảy cao đối với học sinh của chúng tôi và đối với toàn cảnh giáo dục của Chicago nói chung, thật dễ dàng để chúng tôi đưa ra các số liệu thống kê lớn, cấp cao thể hiện chiều sâu và bề rộng của các chương trình của chúng tôi: Chúng tôi tự hào về những điều này số liệu thống kê, và thậm chí còn tự hào hơn khi biết những câu chuyện độc đáo của từng…

Chi tiết